بازدید مدیر خاور میانه شرکت اکور۵ اسفند ماه ۱۳۹۴

1731

بازدید مدیر خاور میانه شرکت اکور  (به فرانسوی: Accor) آقای کریستوف لندیز از مجتمع آرمان-۵ اسفند ماه ۱۳۹۴