مرداد ماه 93

3245

چهارمين همايش نام آشنايان اصناف و كسبه برتر مشهد مقدس نيز در تاريخ 93/05/30 با حضور فعال اعضاي هيات مديره شركت و جناب آقاي مهاجراني سرپرست محترم شعب بانك انصار استان خراسان رضوي برگزار گرديد.