حدود ٦٠ درصد از مصرف انرژی کشور به تامین گرمایش و سرمایش و روشنایی ساختمان‌ها اختصاص دارد. بخش عمده‌ای از این انرژی از سوزاندن گاز طبیعی تامین می‌شود که از یک سو منبعی محدود...

جایزه ملی مدیریت پروژه ایران در سال ۱۳۹۳ و برای اولین بار در شرق كشور شركت ستاره آرمان توس ، پروژه آرمان را برای شركت در جایزه ملی پروژه برتر كاندید نمود.در همین راستا و...

Powered by www.pazh.net